Лайлай кор хакида шеърлар туплами

Вы можете скачать видео в форматах MP4 и 3GP, кроме того можно скачать видео любого типа. Ищите, смотрите, скачивайте видео - все это бесплатно и на большой скорости. Вы даже можете найти фильмы и скачать их. Результаты поиска можно сортировать, что упрощает поиск нужного видео. Лайлай кор хакида шеърлар туплами бесплатно можно фильмы, клипы, эпизоды, трейлеры, при этом вам не нужно посещать сам сайт Youtube. Скачивайте и смотрите океан бесконечного видео в хорошем качестве. Все бесплатно и без регистрации!

лайлай кор хакида шеърлар туплами

Добавил: camrantcont
Размер: 60.92 Mb
Скачали:1614
Формат:ZIP архив

СКАЧАТЬ ЛАЙЛАЙ КОР ХАКИДА ШЕЪРЛАР ТУПЛАМИ

Бир куни юрак хам тохтайди Осмонлар бунча тор дунё, бунча тор, Факат алам чексиз, факат гам чексиз, Барча дардларимни бир сабаби бор, Шунчаки ёлгизман, шунчаки сенсиз! Суратларингга караб юрак йиглайди, Уксик калбим дилм тирнайди яна. Кел тинчгина хайрлашайлик, Сузлашмайлик хатто бир огиз.


Ётмасмидим иссик багрингда Осоишта хаётда шодон, Тортмасайди агар каърига Интилишлар тула бу жахон.

СКАЧАТЬ ЛАЙЛАЙ КОР ХАКИДА ШЕЪРЛАР ТУПЛАМИ

Гулдек умрингизни кулгу айламанг! Суратларингга караб юрак йиглайди, Уксик калбим дилм тирнайди яна. Сурар канотин, Калбим эса доги лайлай кор хакида шеърлар туплами лол. Онангнинг куз ёшларига каролмайман, Билиб туриб, холинг не деб суролмайман, Эркак булиб, бош, кутариб юролмайман… Менга таъна килиб киприк кокма, болам. Булмасин кон, поклигича кел, узинг багрингга ол, Билки, пок севгига доим покиза виждон киёс. Афсонага айланди бу юрт, Маглуб булди маъшум хиёнат.

Гудаклар бермокда жон, Конга тулди Намангон, Котил деб топдингиз шон… От-а,от,итваччалар. Каъбанг асли ок уй эди. Довул турса бир коядек булмадим, Дарё каби тулкинланиб тулмадим, Маккор ганим елкамдан тиг урганда- Хато килдим, уз юртимда улмадим.

Аламлар зуридан дийдалар котди, Рухга жо орзулар колди армонда. Хоинлик касб эрур азалдан сенга. Улар борки, оляпсиз нафас Яхшиларни асранг ёмонлар!лайлай кор хакида шеърлар туплами

Hazil sher ayollar Hojimuhammad Teshabaev Бир кун мени улдиради мухаббат, Бир кун мени нафрат улдирар…. Одамлар келади йуклах харзамон, Гох эслаб, гох эснаб жунайберади. Гох маглуб булади жангга кирган он- Баттол ганимга хам курсатиб шафкат… Грац. Ким зимдан, ким ошкор кутаради мушт, Хулас, издан чикди улкада турмуш.Alisher Zokirov - O'lganimda yig'lama


СКАЧАТЬ ЛАЙЛАЙ КОР ХАКИДА ШЕЪРЛАР ТУПЛАМИ БЕСПЛАТНО

лайлай кор хакида шеърлар туплами

Энди сени тинглайман факат. Болангизга ким одоб берар Яхшиларни асранг ёмонлар! Элин сотган-элбошиман дер булди, Уз тилини билмас каро ер булди, Айил тортабилмас эр не эр булди, Кандай узар экан узбекнинг оти….

Севгимни рад этса холим булур ёмон, Углингизман, умид билан суз ташладим… Тоглар,менга берсангиз бас юрагингиз!ЛАЙЛАЙ КОР ХАКИДА ШЕЪРЛАР ТУПЛАМИ

лайлай кор хакида шеърлар туплами

Шубхалар солди, Мен-вайрон, лайлай кор хакида шеърлар туплами, умр-армоним. Шивирлаб, багримга ут калаб- Борлигим кузгорсан, тулгорсан. Олислардан ташланади кузга сароб, Ул саробга етарман деб куплар хароб, Хароб килган кимлар экан юзда никоб… Хувиллаган юртда шулар яйраб колди. Юрмасангда ёнимда, Кузларимда булиб тур. Олам кезиб, олам-олам хавас топдим, Давримизнинг канотида этдим парвоз Орзуларнинг уммонида кулоч отдим, Калбим тула хаёт ишки ва эхтирос… Курашлардан чекинмадим кукрак кериб Эзгуликлар кучогига очдим кучог.ЛАЙЛАЙ КОР ХАКИДА ШЕЪРЛАР ТУПЛАМИ СКАЧАТЬ
лайлай кор хакида шеърлар туплами


Охири эл бирлашиборзуга йул очгай, бону, Дарга бош етганда хам сен дедим, адно булмадим. Кузларимга мунча маюс бокма, болам, Вайрон дилим вайрон этма, ёкма, болам, Насибангни йулда итлар талаб кетди, Менга таъна килиб киприк кокма, болам. Кандай элга угил булдим мен шурлик, Алам ютиб, конга тулдим мен шурлик. Бир япрок- Чарх уриб бормокда ер томон.

Кандай узар экан узбекнинг оти…. Шунда куз унгимда булиб намоён Лайлай кор хакида шеърлар туплами дардим бошимдан угириб олам- Менга такдир булиб тутди кулимдан.


Лайлай кор хакида шеърлар туплами

Posted in Mp3

1 thoughts on “Лайлай кор хакида шеърлар туплами

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *